ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 1. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων καθορίζει τις υποχρεώσεις της Health Action EE κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Καθορίζει επίσης τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες την Health Action EE όταν χειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της Health Action EE.
 2. Η παρούσα Πολιτική ισχύει για τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες της Health Action EE και για άλλες στην Health Action EE που λαμβάνουν δεδομένα από τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες της Health Action EE - για παράδειγμα, δεδομένα ευρωπαίων εργαζομένων. Ισχύει επίσης για τις δραστηριότητες της Health Action EE εκτός Ευρώπης, εάν παρακολουθούν άτομα στην Ευρώπη (για παράδειγμα για διαδικτυακή διαφήμιση) ή εάν σκοπεύουν να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε άτομα στην ΕΕ.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;

 1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο ζωντανό άτομο. Μπορεί να βλέπετε έγγραφα που μιλούν για «υποκείμενα των δεδομένων»: έτσι ονομάζει ο νόμος περί προστασίας δεδομένων τα άτομα. Ένα άτομο είναι αναγνωρίσιμο όταν:

  i. η Health Action EE κατέχει σαφή άμεσα στοιχεία αναγνώρισης - όπως όνομα, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία - ή/και

  ii. Είναι εύλογα πιθανό ότι η Health Action EE μπορεί να ταυτοποιήσει το άτομο με άλλα εύλογα μέσα. Για παράδειγμα, ένας αριθμός ταυτότητας υπαλλήλου, όταν το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να τον συνδέσει με το όνομα του υπαλλήλου, ή ένας αριθμός αναφοράς πελάτη, όταν η υποστήριξη πελατών μπορεί να τον συνδέσει με το όνομα ή τη διεύθυνση.

 2. Τα διαδικτυακά αναγνωριστικά - όπως τα αναγνωριστικά cookies και τα αναγνωριστικά συσκευών - καλύπτονται επίσης από το νόμο, όπως και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τα άτομα και οι υποκειμενικές απόψεις που διατυπώνονται για τα άτομα.

 3. Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία σχετικά με την υγεία, τη θρησκεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον προσανατολισμό, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα ή τα βιομετρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη μοναδική ταυτοποίηση ενός προσώπου (όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα ή η αναγνώριση προσώπου). Οι πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες ή εικαζόμενη εγκληματική δραστηριότητα διέπονται από πολύ παρόμοιους κανόνες, οπότε όπου η παρούσα Πολιτική αναφέρεται σε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνει επίσης δεδομένα ποινικών αδικημάτων.

 4. Ενδέχεται να συλλέγετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με διάφορους τρόπους, όπως: από το τμήμα ηλεκτρονικής υποστήριξης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλληλογραφία με υπαλλήλους ή με πελάτες.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ;

Επεξεργασία είναι κάθε χρήση που κάνει η Health Action EE σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό περιλαμβάνει την απόκτηση ή τη δημιουργία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την τροποποίησή τους, την αποθήκευση, την κοινοποίησή τους ή ακόμη και την πρόσβαση, την ανωνυμοποίηση ή τη διαγραφή τους.

ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΈΧΕΙ Η Health Action EE;

Η Health Action EE πρέπει να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Οι υποχρεώσεις της Health Action EE βάσει αυτών των νόμων καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΥ;

Όλοι οι εργαζόμενοι και, κατά περίπτωση, οι εξωτερικοί συνεργάτες/εργολάβοι της Health Action EE πρέπει να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και με τυχόν πρόσθετες πολιτικές που εισάγει η Health Action EE. Η μη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα. Τα παραρτήματα της παρούσας πολιτικής περιέχουν συμπληρωματικές σημειώσεις.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Η Health Action EE ακολουθεί αυτές τις αρχές προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 1. Νομιμότητα, Δικαιοσύνη και Διαφάνεια

  Επεξεργάζεται πάντοτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δίκαια - σύμφωνα με τις εύλογες προσδοκίες του ατόμου - και νόμιμα.

  Ενημέρωση των ατόμων για τον τρόπο με τον οποίο η Health Action EE θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα

  i. Τα άτομα πρέπει να κατανοούν πώς θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα. Όταν αναπτύσσει ένα νέο προϊόν ή δραστηριότητα που θα περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Health Action EE εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθούν τα άτομα.

  ii. Όταν η Health Action EE συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από άτομα, παρέχει ενημέρωση κατά τη στιγμή της συλλογής αυτής.

  iii. Όταν η Health Action EE συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άλλη πηγή, παρέχει ειδοποίηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, μετά την απόκτηση των δεδομένων από την Health Action EE. Εάν η Health Action EE προτίθεται να επικοινωνήσει με το άτομο ή να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σε τρίτους, τότε η ενημέρωση παρέχεται το αργότερο μέχρι την εν λόγω επικοινωνία ή γνωστοποίηση.

  iv. Η ειδοποίηση απορρήτου περιέχει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.

  v. Η Health Action EE διασφαλίζει ότι οι ειδοποιήσεις απορρήτου είναι: συνοπτικές, κατανοητές, χρησιμοποιούν σαφή και απλή γλώσσα, η οποία είναι κατάλληλη για το κοινό- εύκολα προσβάσιμες- και παρέχονται γραπτώς (που μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μέσα), εκτός εάν το άτομο ζητήσει να παρέχονται οι πληροφορίες προφορικά.

  vi. Εάν αλλάξουν οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Health Action EE παρέχει νέα ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων πριν από την έναρξη της νέας επεξεργασίας - επικοινωνήστε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι ένας σκοπός για τον οποίο επεξεργάζεστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καλύπτεται ήδη από την ισχύουσα ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 2. Αιτιολόγηση κάθε επεξεργασίας

  i. Η Health Action EE επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν μπορεί να ικανοποιήσει έναν από τους λόγους επεξεργασίας που προβλέπονται στη νομοθεσία. Αυτοί περιλαμβάνουν τους ακόλουθους:

  a. Το άτομο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία,
  b. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με το άτομο ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του ατόμου πριν από τη σύναψη σύμβασης,
  c. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Health Action EE, ή
  d. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα της Health Action EE ή για τα έννομα συμφέροντα ενός τρίτου, εκτός εάν τα συμφέροντα του ατόμου υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.

  ii. Τα παραρτήματα παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τους σχετικούς λόγους για κάθε επιχειρηματικό τομέα της Health Action EE.

  iii. Η Health Action EE δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 3. Περιορισμός Σκοπού

  i. Η Health Action EE επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για σκοπούς που είναι νόμιμοι και για τους οποίους η Health Action EE έχει ενημερώσει το άτομο, στο πλαίσιο της αρχής της Διαφάνειας και στο Αρχείο Επεξεργασίας.
  ii. Η Health Action EE δεν πρέπει να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ασυμβίβαστους - επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να το κάνετε αυτό.

 4. Ελαχιστοποίηση των δεδομένων και ακρίβεια

  i. Η Health Action EE διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή και συναφή για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και περιορίζονται στα αναγκαία για τον σκοπό της επεξεργασίας. Η Health Action EE δεν συλλέγει περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειάζονται μόνο και μόνο επειδή μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα αργότερα.

  ii. Η Health Action EE διασφαλίζει επίσης ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διόρθωση ή τη διαγραφή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 5. Περιορισμός αποθήκευσης

  i. Η Health Action EE καθορίζει για πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για έναν συγκεκριμένο σκοπό και διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για αυτό το χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για έξι (6) έτη. Στο τέλος αυτής της περιόδου, η Health Action EE διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή διασφαλίζει ότι τα δεδομένα δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των ατόμων.

 6. Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα

  i. Η Health Action EE διατηρεί όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ασφαλή και προστατευμένα από «μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία". Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή διαφόρων μέτρων ασφαλείας, καθώς και με την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλει στους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων.

  ii. Η Health Action EE εφαρμόζει επίσης ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης παραβιάσεων δεδομένων, ώστε να μπορεί να καταγράφει, να αποκαθιστά και να αναφέρει τυχόν παραβιάσεις δεδομένων, όπως απαιτείται από το νόμο.

 7. Λογοδοσία

  i. Απόρρητο βάσει σχεδιασμού και από προεπιλογή: η Health Action EE είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με την παρούσα πολιτική και με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η Health Action EE διασφαλίζει ότι τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής έχουν εξεταστεί από νωρίς κατά την εφαρμογή των υπηρεσιών και των διαδικασιών (προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά το σχεδιασμό) και ότι, εξ ορισμού, επεξεργάζεται μόνο τον ελάχιστο αναγκαίο όγκο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προστασία της ιδιωτικής ζωής εξ ορισμού). Η Health Action EE έχει συντάξει έναν κατάλογο ελέγχου νέων έργων και μια καθοδήγηση για να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από την αρχή κάθε νέου έργου ή πρωτοβουλίας.

  ii. Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις - επεξεργασία υψηλού κινδύνου - μπορεί να απαιτηθεί από την Health Action EE να διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (DPIA). Η DPIA είναι ένας έλεγχος που διενεργείται σε έναν συγκεκριμένο τομέα των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού για τον εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης. Η Λίστα Ελέγχου Νέου Έργου και οι συναφείς κατευθυντήριες γραμμές επίσης λαμβάνουν υπόψη τις DPIA.

  iii. Αρχείο επεξεργασίας: Η Health Action EE δεν υποχρεούται να τηρεί επίσημο αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας της.

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Η Health Action EE επεξεργάζεται αμέσως τα αιτήματα των ατόμων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην προστασία των δεδομένων. Εάν λάβετε αίτημα από άτομο, παρακαλείστε να το διαβιβάσετε στο info@healthaction.gr.

Τα άτομα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Πρόσβαση: να λάβουν i) επιβεβαίωση για το αν η Health Action EE επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα,
  (ii) αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (σε κοινώς χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή, εάν το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά)- και iii) παροχή υποστηρικτικών επεξηγηματικών πληροφοριών.
 2. Φορητότητα: να ζητήσουν τη «μεταφορά» (δηλαδή τη μεταβίβαση) των προσωπικών τους δεδομένων σε συγκεκριμένο τρίτο μέρος ή στο ίδιο το άτομο, σε μηχανικά αναγνώσιμο και δομημένο μορφότυπο (π.χ. αρχεία CSV). Υπάρχουν εξαιρέσεις - για παράδειγμα, αυτό ισχύει μόνο για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν παρασχεθεί από το άτομο ή έχουν συλλεχθεί αυτόματα από το άτομο, τα οποία τηρούνται σε ψηφιακή μορφή και τα οποία επεξεργάζεται η Health Action EE.
  με τη συγκατάθεση του ατόμου ή για την εκπλήρωση σύμβασης με το εν λόγω άτομο.
 3. Διόρθωση: να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 4. Ένσταση: να αντιταχθούν: (i) στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, (ii) στην κατάρτιση προφίλ βάσει άμεσης εμπορικής προώθησης ή/και (iii) στην επεξεργασία βάσει των έννομων συμφερόντων της Health Action EE.
 5. Διαγραφή (ή αλλιώς «δικαίωμα στη λήθη»): να ζητήσουν τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν: (i) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και η συγκατάθεση ανακαλείται αργότερα-ή (ii) το άτομο έχει ασκήσει έγκυρα το δικαίωμα εναντίωσης και επιθυμεί τη διαγραφή των δεδομένων.
 6. Περιορισμός: να ζητήσουν να «περιοριστούν» τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή να μπλοκαριστούν/παυθούν) ενώ επιλύονται οι καταγγελίες (π.χ. σχετικά με την ακρίβεια), ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά το άτομο αντιτίθεται στη διαγραφή.

Τα άτομα έχουν επίσης το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός ατόμου (δηλ. χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή στην απόφαση) οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα ή έχουν παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα, εκτός εάν η λήψη τέτοιων αποφάσεων επιτρέπεται από το νόμο. Υπάρχουν περιορισμένες εξαιρέσεις σε αυτό. Η Health Action EE δεν χρησιμοποιεί τεχνολογία αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων. Κάθε επεξεργασία επιτηρείτε από αληθινή ανθρώπινη παρέμβαση.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΜΕ ΤΡΊΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΔΙΑΒΙΒΆΣΕΙΣ

 1. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων είναι άλλοι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας. Η Health Action EE μπορεί να διορίσει εκτελούντες την επεξεργασία για να τη βοηθήσουν να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. πάροχος μισθοδοσίας και κατασκευαστές προϊόντων).
 2. Κατά τον διορισμό οποιουδήποτε εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων για τη συλλογή, αποθήκευση ή χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της
  Health Action EE, η Health Action EE οφείλει:
  i. Πριν από τη δέσμευση: Να διασφαλίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων παρέχει ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις σχετικά με τις πρακτικές του για την προστασία των δεδομένων και
  ii. Κατά τη δέσμευση: Υπογραφή του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων έως συγκεκριμένους όρους επεξεργασίας δεδομένων και
  iii. Μετά τη δέσμευση: Επιβεβαίωση σε κατάλληλη περιοδική βάση ότι οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν πριν από τη δέσμευση σχετικά με τις πρακτικές προστασίας των δεδομένων τους εξακολουθούν να ισχύουν.
 3. Όταν η Health Action EE διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων ή υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ (το οποίο περιλαμβάνει εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από χώρες εκτός του ΕΟΧ, π.χ. προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης ΤΠ), τίθεται σε εφαρμογή μηχανισμός διαβίβασης δεδομένων, εκτός εάν η εν λόγω χώρα έχει κριθεί επαρκής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν υποψιάζεστε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ομάδας σας, ενός έργου στο οποίο συμμετέχετε ή ενός συστήματος που χρησιμοποιείτε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Health Action EE παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την παρούσα πολιτική και τις άλλες πολιτικές, διαδικασίες και υποχρεώσεις της Health Action EE που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων σε όλους τους υπαλλήλους και εργολάβους κατά την ένταξή τους στην Health Action EE και στη συνέχεια σε ετήσια βάση.

ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ

Η Health Action EE ελέγχει τη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική και άλλες πολιτικές σχετικές με την προστασία δεδομένων και εφαρμόζει τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν μη συμμόρφωσης. Εάν πιστεύετε ότι η παρούσα πολιτική δεν τηρείται με οποιονδήποτε τρόπο στην Health Action EE, παρακαλείστε να επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

Η Health Action EE είναι υπεύθυνη για την κοινοποίηση των αλλαγών στην παρούσα Πολιτική και θα παρέχει επίσης σύντομη εξήγηση των λόγων για τυχόν κοινοποιηθείσες αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.

ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Η Health Action EE θα δημοσιεύει την παρούσα Πολιτική και οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις της στη διεύθυνση www.healthaction.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΎΟΣ: 11/11/2021

Επικοινωνία: Μπορείτε να θέσετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σε σχέση με την παρούσα πολιτική επικοινωνώντας στο: info@healthaction.gr. Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι χρειάζεστε εξαίρεση από έναν κανόνα της παρούσας πολιτικής.

ΑΡΜΌΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΉ ΆΡΧΗ

Η αρμόδια εποπτική αρχή για την χώρα μας είναι:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600
E-mail: contact@dpa.gr

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password